Jaki podatek od farmy fotowoltaicznej? Podatek do gminy od fotowoltaiki – ważne informacje

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Wiedza eksperta,

Podatek od farmy fotowoltaicznej jest obowiązkowy dla każdego inwestora. Pojawiają się jednak rozbieżności w interpretacji skomplikowanych przepisów, co skutkuje wieloma wątpliwości. Z kolei źle obliczony podatek od farmy fotowoltaicznej wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Jakie są zasady? Co musisz wiedzieć? Oto kilka najważniejszych informacji.

 

Spis treści:

 

Jaki podatek od farmy fotowoltaicznej?

Farmy fotowoltaiczne zdobywają coraz większą popularność zarówno w przypadku inwestorów, jak i gmin. Możliwość otrzymania dofinansowania motywuje dodatkowo do realizacji inwestycji. Warto jednak zwrócić uwagę na procedury, pozwolenia oraz formalności, z jakimi wiąże się fotowoltaika. Jedno z pytań, które pojawia się wśród potencjalnych inwestorów, brzmi: jaki podatek od farmy fotowoltaicznej?

Pytanie wydaje się proste. Odpowiedź może jednak przysporzyć więcej kłopotu.

 

Opodatkowanie farm fotowoltaicznych oznacza w praktyce przede wszystkim obowiązek uregulowania podatku od nieruchomości. Najważniejsze informacje na temat tego zobowiązania znajdziesz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170). Jaki podatek od farmy fotowoltaicznej obowiązuje inwestorów?

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki i ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jaki w takim razie należy zapłacić podatek do gminy od fotowoltaiki? Tutaj pojawiają się problemy w interpretacji przepisów. Poniżej postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i szczegółowo omówić to zagadnienie.

 

Chcesz założyć fotowoltaikę? Nasi eksperci pomogą Ci podczas całego procesu budowy.  Sprawdź ofertę fotowoltaika dla firm oraz farmy fotowoltaiczne!
 

 

Fotowoltaika na gruncie – podatek

Jeżeli omawiamy inwestycję, jaką jest fotowoltaika na gruncie, podatek w teorii może być ustalany na podstawie dwóch odrębnych ustaw:

 • wspomnianej już ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( U. z 2019, poz. 1170), a także
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( U. 1984 Nr 52 poz.).

Jaki podatek gruntowy od farm fotowoltaicznych należy opłacić? Zwróćmy uwagę na zapis w art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który wskazuje jasno, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Z drugiej strony musimy pamiętać o art. 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1984 Nr 52 poz.), który wskazuje, że temu opodatkowaniu podlegają użytki rolne służące do działalności rolniczej.

W art. 2 ust. 2 znajduje się jej następująca definicja:

 

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

Na podstawie powyższej definicji możemy jasno stwierdzić, że fotowoltaika nie jest działalnością rolniczą. Podlega więc ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170). Bez wątpienia jest to stwierdzenie, które nie spodoba się większości inwestorów. Należy zwrócić uwagę, że podatki od użytków rolnych są znacznie niższe niż te od nieruchomości. Poniżej prezentujemy przykład.

 

Podatek od fotowoltaiki na gruncie związanym z prowadzeniem działalności wynosi 0,99 zł za 1 mkw. Z kolei użytki rolne są opodatkowane stawką 0,05 zł za 1 mkw.

 

Dlatego też wielu inwestorów próbuje ominąć przepisy tak, by chociaż część gruntów podlegała podatkowi rolnemu. Większość sądów uznaje jednak za nieprawidłowe niższe opodatkowanie części terenów, na których nie znajduje się farma fotowoltaiczna. Zdarzają się jednak pewne wyjątki.

 

Wyjątek: Podatek do gminy od fotowoltaiki

Pojawiają się jednak pewne wyjątki. Przykładem może być decyzja wójta Gminy Zgorzelec, na którą powołujemy się za „Rzeczpospolitą”. Zgodnie z podanymi informacjami, wydał on decyzję stwierdzającą, że opodatkowaniu od użytków rolnych podlega pozostała część gruntu, niezajęta przez farmę fotowoltaiczną.

 

Inwestycja została zrealizowana na gruncie o powierzchni 7,6 ha. W tym przypadku 4,5 ha było zajęte przez farmę fotowoltaiczną i objęte podatkiem od nieruchomości. Z kolei 3,1 ha podlegało opodatkowaniu obowiązującemu w przypadku użytków rolnych.

 

Jak widać, opodatkowanie farm fotowoltaicznych budzi wiele wątpliwości – również w przypadku osób decyzyjnych oraz sądów. Dlatego też podatek do gminy od fotowoltaiki wymaga tak szczegółowego omówienia. Jednocześnie należy podkreślić, że większość sądów wskazuje na konieczność zakwalifikowania całego gruntu do podatku od nieruchomości. Pamiętajmy również, że zakładanie farmy fotowoltaicznej wiąże się z procedurami, podczas których specjaliści dodatkowo rozwieją nasze wątpliwości.

Zachęcamy do sprawdzenia artykułu: Koszt budowy farmy fotowoltaicznej!

 

Jaki podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę?

Warto zwrócić uwagę na kwestie związane z dzierżawieniem od rolników terenu, na którym mają powstać farmy fotowoltaicznej. Jak wspomnieliśmy, podatkowi rolnemu podlegają wyłącznie użytki rolne. Są to grunty, na których właściciel prowadzi działalność rolniczą. Jaki będzie obowiązywał podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę? Jeżeli teren jest nadal sklasyfikowany jako użytek rolny, należy pamiętać, że fakt wybudowania na nim farmy fotowoltaicznej wymusza konieczność opłacenia podatku od nieruchomości według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto musi zapłacić podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę? Ten obowiązek należy do osoby fizycznej, będącej właścicielem nieruchomości. Oznacza to, że zarówno w praktyce, jak i teorii gospodarz wpłaca podatek od fotowoltaiki do gminy.

 

Realnie kwotę podatku dostarcza dzierżawca. Dlatego też należy dopilnować, by w umowie znalazła się informacja o przekazywaniu odpowiedniej kwoty właścicielowi gruntu rolnego.

 

Co więcej, dzierżawca musi pamiętać o opodatkowaniu zysków z fotowoltaiki. W takim przypadku należy uregulować podatek dochodowy obowiązujący w przypadku prowadzenia na wskazanym gruncie rolnym innej działalności niż rolnicza.

 

Podatek od nieruchomości – fotowoltaika jako budowla lub budynek?

Aby rozważyć ten problem, należy odnieść się bezpośrednio do definicji zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170). Przeanalizujmy dwa kluczowe pojęcia:

 • budynek jako obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • budowla jako obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obiekt spełniający wszystkie kryteria budynku nie może być opodatkowany jako budowla. W czym tkwi problem? Podstawą opodatkowania w przypadku budynków jest ich powierzchnia. Jeżeli chodzi o budowle, podatek wylicza się od jej wartości rynkowej. Pojawiają się więc różnice w wysokości zobowiązania.

Dodatkowo poszczególne elementy fotowoltaiki mogą być traktowane jako element techniczny, co oznacza całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości. Specjaliści zalecają w takim przypadku indywidualną analizę wykonaną przez specjalistów. Od jej wyników zależy w dużej mierze opodatkowanie farm fotowoltaicznych.

Warto również zwrócić uwagę na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 roku. Dotyczy ona również obowiązków dewelopera, który musi dopilnować, aby budynek spełniał minimalne wymogi dotyczące punktów ładowania. Obowiązują dwie zasady w zależności od ilości miejsc parkingowych:

 • dla budynków niemieszkalnych, które mają więcej niż 10 miejsc parkingowych, należy zapewnić co najmniej jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę kanałową dla 1 na 5 miejsc parkingowych,
 • dla budynków mieszkalnych z 20 miejscami parkingowymi obowiązuje prawo krajowe, a dodatkowo należy zapewnić infrastrukturę dla minimum 1 na 10 miejsc parkingowych.
Czy fotowoltaika się opłaca? Sprawdź więcej informacji w artykule Farmy fotowoltaiczne zyski i zagrożenia!

 

Podsumowanie: Podatek od farmy fotowoltaicznej

Podatek od fotowoltaiki na gruncie rolnym może się różnić w zależności od interpretacji przepisów oraz powierzchni inwestycji. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat obowiązujących zasad.

 • Opodatkowanie farm fotowoltaicznych opiera się na przepisach zawartych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( U. z 2019, poz. 1170).
 • Zdarzają się jednak różnice w interpretacji przepisów, kiedy część terenu zostaje sklasyfikowana jako użytek rolny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że są to wyjątkowe sytuacje. Opodatkowanie fotowoltaiki opiera się na zasadzie całkowitego zajęcia gruntu pod działalność inną niż rolniczą.
 • Podatek do gminy od fotowoltaiki jest podatkiem od nieruchomości, który ma wartość znacznie wyższą niż opodatkowanie jako użytek rolny.
 • Jaki podatek gruntowy od farm fotowoltaicznych? Opodatkowanie fotowoltaiki podlega zasadom podatku od nieruchomości w przypadku gruntu związanego z prowadzeniem działalności. Stawka wynosi w tym przypadku 0,99 zł za 1 mkw.
 • Jak wygląda opodatkowanie fotowoltaiki jako budynku lub budowli? Farma fotowoltaiczna nie jest budynkiem. Wątpliwości wzbudza jednak klasyfikacja konkretnych komponentów jako budowli lub elementu technicznego. Jeżeli część farmy nie zostanie sklasyfikowana jako budowla, nie podlega podatkowi od nieruchomości. Dlatego też zaleca się indywidualną analizę konstrukcji przez specjalistów.
wróć do wszystkich artykułów